Częstochowa, ul. Cedrowa 39

+48 508 162 244

bok.brecha@gmail.com

INFORMACJA RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (lub osób reprezentujących, osób kontaktowych) jest BRECHA spółka zoo ul. Cedrowa 39, 42-208 Częstochowa, zwany dalej „Administratorem”.

 • Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu: zawarcia i realizacji umowy, obsługi procesu składanych reklamacji, kontaktu w celu badania poziomu satysfakcji Klientów, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego – wysyłanie informacji handlowych.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom przysługują następujące prawa: Prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego oraz badania poziomu satysfakcji. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
   

REGULAMIN

 • Postanowienia ogólne.

 • Najemca oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń. Najemca uznaje, iż przedmiot najmu jest wolny od wad oraz w chwili przekazania nadaje się do realizowania celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony.

 • Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru przedmiotu najmu przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie. W przypadku niewykonania obowiązku zwrotu, przedmiot najmu  w związku  z upływem okresu na jaki Umowa Najmu była zawarta, Strony zgodnie ustalają, iż stosunek najmu zawarty jest na czas nieokreślony.

 • Przedmiot najmu pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego. Przedmiot najmu nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich. Najemca nie ma prawa jakiegokolwiek oznakowania przedmiotu najmu, w szczególności materiałami reklamowymi bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 • Wydanie oraz zwrot przedmiotu najmu następowała będzie na podstawie Umowy Najmu.

 • Strony zgodnie ustalają możliwość zawarcia Umowy Najmu oraz sporządzenia dokumentacji w formie elektronicznej.
   

 • Czynsz najmu.

 • Czynsz najmu jest opłatą stalą, pobieraną za każdy egzemplarz przedmiotu najmu.

 • Wynajmujący zastrzega możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotu najmu.

 • W przypadku niezwrócenia Przedmiotu najmu po rozwiązaniu Umowy Najmu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia odszkodowania za bezumowne korzysta nie z tego przedmiotu w wysokości równej 200 % wartości stawki dziennego czynszu ustalonego w pierwotnej Umowie.

 • Najemca zobowiązany będzie do dodatkowej zapłaty w następujących przypadkach:

 • uszkodzenia przedmiotu w trakcie trwania umowy lub zwrotu niesprawnego przedmiotu najmu oraz konieczności dokonania naprawy przez serwis Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony kosztami pracy serwisantów w wysokości netto 100 zł/rbg. Stawka w tej samej wysokości będzie miała zastosowanie w przypadku rozliczenia kosztów dojazdu serwisu Brecha na miejsce używania Sprzętu.

 • zwrotu zabrudzonego przedmiotu najmu, gdzie Najemca zostanie obciążony kosztami jego czyszczenia - zryczałtować na stawka wynosi netto 100 zł/szt.

 • utraty dokumentów przedmiotu najmu (np. dowodu rejestracyjnego, ksiąg rewizji, UDT) lub tablic rejestracyjnych -  zryczałtowana stawka wynosi netto 200 zł/szt.
   

 • Prawa i Obowiązki stron.

 • Wynajmujący uprawniony będzie do kontrolowania przedmiotu najmu w czasie obowiązywania Umowy Najmu oraz do dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie. Koszty naprawy i usuwania awarii obciążaj Najemcę. Zaliczane do nich będą koszty zużytych materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu do miejsca pracy przedmiotu najmu lub dostarczenia Przedmiotu najmu do siedziby Wynajmującego.

 • Naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień przedmiotu najmu o dodatkowe elementy, ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim. Termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia, Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii - naprawy przedmiotu najmu, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem przedmiotu najmu. Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby zapewnić Najemcy zastępczy przedmiot najmu, pod warunkiem jednak posiadania go w swoich zasobach.

 • Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mleć wpływ na prawidłową eksploatację przedmiotu najmu, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowej pracy, wszelkich wypadkach, braku płynów eksploatacyjnych, braku oleju itp.

 • Najemca ponosi koszt dostawy, odbioru przedmiotu najmu z magazynu Wynajmującego do miejsca jego używania oraz z miejsca używania do magazynu Wynajmującego włącznie z kosztami jego opakowania, załadunku i wyładunku.

 • W przypadku przekazania przedmiotu najmu na terenie budowy wskazanej przez Najemcę, zobowiązany on będzie własnymi siłami do zapewnienia jego sprawnego rozładunku i załadunku.

 • Najemca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do odbioru faktur, o nadanym numerze NIP oraz jednocześnie upoważnia Wynajmującego o do wysławiania faktur bez swojego podpisu.

 • Najemca zobowiązany jest zapewnienia obsługi przedmiotu najmu przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo, uprawnienia  i kwalifikacje.

 • Przedmiot najmu nie jest wyposażony w środki ochrony osobistej, w szczególności kaski, okulary, ochraniacze słuchu itp., które Najemca zapewnia we własnym zakresie.

 • Najemca zobowiązany jest do uczestnictwa osobistego lub przez umocowane osoby zarówno przy przekazywaniu przedmiotu najmu, jak i przy jego zdawaniu na rzecz Wynajmującego. Niewywiązanie się  z tego obowiązku przez Najemcę uprawnia Wynajmującego do samodzielnego, jednostronnego ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu oraz ilości elementów wielokrotnych. Protokół ten stanowił będzie podstawę do obciążenia Najemcy kosztami doprowadzenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego.

 • Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi oraz używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie  z zasadami BHP oraz zaleceniami producenta. O każdorazowym zamiarze zmiany zakresu lub miejsca używania przedmiotu najmu Najemca powiadomi pisemnie Wynajmującego w celu uzyskania jego pisemnej zgody.

 • W przypadku, gdy Najemca Świadczy usługi za pomoc przedmiotu najmu na terenie innego przedsiębiorstwa zobowiązany jest on zapewnić zgodę tego przedsiębiorstwa i załatwić wszelkie niezbędne formalności umożliwiające Wynajmującemu realizację uprawnień wynikających z Umowy Najmu, w szczególności prawo wejścia lub wjazdu Wynajmującego na teren przedsiębiorstwa.

 • Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu. Za zwrot przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie Wynajmującemu przedmiotu najmu w takim stanie, w jakim został on wynajęty. W przeciwnym razie Wynajmujący ma prawo przedłużyć Umowę Najmu do dnia przywrócenia przedmiotu najmu do stanu poprzedniego, tj. z dnia jego wydania Najemcy oraz naliczyć z tego tytułu dodatkowy czynsz najmu.

 • Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich wierzytelności na rzecz osób trzecich, w tym zawodowo zajmującym się obrotem wierzytelnościami, na co Najemca wyraża zgodę.

 • Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku najmu pojazdów wolnobieżnych przed wprowadzeniem ich do ruchu drogowego.

 • Najemca oświadcza, iż nie toczy się wobec niego postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne, a także naprawcze lub upadłościowe oraz, iż ma zapewnione środki finansowe na zapłatę czynszu najmu oraz wynagrodzenia za świadczenie usług dodatkowych.
   

 • Odpowiedzialność.

 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu od chwili jego załadunku u Wynajmującego do momentu zwrotu w miejsce wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym, a ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwilą odbioru przez niego przedmiotu najmu.

 • Odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób związanych z nim innymi stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania przedmiotu najmu, ponosi Najemca,

 • Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi przedmiotu najmu oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.

 • W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości, określonej w Umowie, którą Najemca akceptuje,

 • W razie uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia. Jeżeli  z powodu utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu przez Najemcę, Wynajmujący poniesie szkodę  w związku z odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich z tytułu niewykonania wcześniej zawartych umów, Najemca zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego.

 • Najemca ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przy używaniu przedmiotu najmu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w przypadku gdy przedmiot najmu jest obsługiwany przez osoby nieposiadające odpowiednich, wymaganych przez prawo uprawnień. Znajomość tych zasad obciąża Najemcę,

 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu, ewentualnie na wniosek i koszt Najemcy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta przedmiotu najmu, która będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn oraz kosztów usunięcia jego uszkodzenia. Dokumentem uzupełniającym dla ustalenia przyczyn uszkodzenia będzie protokół uszkodzeń lub zdawczoodbiorczy podpisany przez przedstawicieli Stron, na podstawie oględzin zewnętrznych, rozruchu próbnego i działania sprzętu oraz ewentualnej kontroli widocznych uszkodzeń.
   

 • Rozwiązanie umowy.

 • Umowa Najmu zawarta na czas określony nie podlega wypowiedzeniu.

 • Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym jeśli:

 • Najemca używa przed

 • Wynajmujący zobowiązany jest do sporządzenia wstępnej kalkulacji kosztów naprawy przedmiotu najmu wg stawek obowiązujących w serwisie Wynajmującego lub w autoryzowanych serwisach producentów urządzeń oraz zawiadomienia o tym Najemcy, a także o możliwości dokonania oględzin przedmiotu najmu. Brak odpowiedzi Najemcy na zawiadomienie w terminie 3 dni lub nieuczestniczenie w czynnościach zdawczoodbiorczych lub oględzinach skutkuje uprawnieniem Wynajmującego do samodzielnego i ostatecznego ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu, przyczyn uszkodzeń oraz wysokości kosztów jego naprawy.

 • Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu najmu będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.

 • W przypadku dokonania zamówienia, strony wyłączają odpowiedzialność Wynajmującego za brak udostępnienia przedmiotu najmu, opóźnienie lub zwlokę w udostępnieniu przedmiotu najmu z jakiegokolwiek powodu, jak również awarię sprzętu w trakcie jego eksploatacji.

 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy karami umownymi, w szczególności za używanie przedmiotu najmu sprzecznie z zasadami jego użytkowania, nie powiadomienie o terminie przeglądu lub o jego nieprawidłowej pracy lub inne.

 • Najemca zobowiązany Jest do zapoznania się z Regulaminem oraz Informacją RODO oraz stosowania się do postanowień tam zawartych pod rygorem utraty prawa do odszkodowania.

 • miot najmu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem narażając go na utratę lub uszkodzenie,

 • Najemca oddaje przedmiot najmu w używanie osobom trzecim bez zgody Wynajmującego,

 • Najemca zalega z zapłatą należności z jakiegokolwiek tytułu za okres co najmniej 7 dni,

 • Najemca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Informacji RODO, Umowy Najmu.
   

 • Postanowienia końcowe.

 • Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach swoich danych adresowych. Brak dokonania powiadomienia skutkował będzie przyjęciem skutecznego doręczenia korespondencji pod ostatnim wskazanym adresem.

 • Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikających z zawartych umów nastąpi przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym w Częstochowie.

REGULAMIN

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wypożyczalni.